TATA STEEL: Plaid Cymru pledges ‘a Welsh Green new deal’ to safeguard communities from job losses

Plaid Cymru has pledged a ‘Welsh Green New Deal’ as part of their general election campaign.

Cymraeg isod

 

Plaid Cymru spokesperson for Economy and Energy, Luke Fletcher MS said that Plaid Cymru’s Welsh Green New Deal would “safeguard communities in south Wales from thousands of job losses in the steel industry” and would create “rewarding, meaningful and fair work emerging in the green and net-zero sector to build a thriving economy” across Wales.

Tata Steel plans to close both blast furnaces in Port Talbot by the end of September. A new £1.25bn electric arc furnace, which melts scrap steel, will begin construction in Port Talbot in summer 2025.

Almost 2,800 jobs are expected to be lost if the plans go ahead – half of the workforce at the plant.

Luke Fletcher will join Rhun ap Iorwerth today on the campaign trail in Aberafan Maesteg, the constituency where the Tata Steel plant is located.

Plaid Cymru is also demanding that more powers over Wales’ economy and resources – including the devolution of the £835m worth Crown Estate to Wales, as part of its election campaign.

Plaid Cymru have advocated to retain the ability to produce primary steel in Wales and have fiercely opposed Tata’s current plans to close its blast furnaces in Port Talbot.

Mr Fletcher has long campaigned for the Westminster government to nationalise the Port Talbot steelworks. Failing this, the party believes that the Welsh Government should explore options for the compulsory purchase of the plant while future options for greening steel production – including through replacing coal with green hydrogen – are developed.

Plaid Cymru spokesperson for Economy and Energy, Luke Fletcher MS said:

“Wales’ economy is being held back by Westminster parties. Yet after 14 years of Tory austerity and 25 years of a Labour Welsh Government, Starmer is not offering the hopeful vision that Wales desperately needs.

“From thousands of good paying and highly skilled jobs at risk in south Wales, to Westminster’s failure to give Wales the powers we need to be in charge of our own economic destiny – we know this isn’t as good as it gets.

“Plaid Cymru has a clear vision when it comes to safeguarding these jobs through a just transition, and seeking powers over our natural resources to help Wales unlock its green potential.”

“Communities in and around Port Talbot know all too well that neither Labour nor the Tories have a plan to invigorate our economy. Neither party and their respective governments have shown any real direction when it comes to saving the thousands of jobs at risk from Tata’s decisions, nor any wider policies to support a just transition.

“Plaid Cymru’s Welsh Green New Deal sets out Plaid Cymru’s exciting vision for Wales’ green economy. Not only do we set out plans to safeguard communities in south Wales from thousands of job losses in the steel industry, but we have an ambition to create rewarding, meaningful and fair work emerging in the green and net-zero sector to build a thriving economy.

“On 4 July the people of Wales have an opportunity to elect a Plaid Cymru MP to fight for their behalf in Westminster and to demand the powers we need to unlock our potential as a country."

 

TATA: Plaid Cymru yn addo ‘Bargen Newydd Werdd Gymreig’ i ddiogelu cymunedau rhag colli swyddi

Mae Plaid Cymru wedi addo ‘Bargen Newydd Werdd Gymreig’ fel rhan o’u hymgyrch etholiad cyffredinol.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi ac Ynni, Luke Fletcher MS y byddai Bargen Newydd Werdd Plaid Cymru yn “diogelu cymunedau yn ne Cymru rhag colli miloedd o swyddi yn y diwydiant dur” ac yn creu “gwaith gwerth chweil, ystyrlon a theg yn dod i’r amlwg yn y gwyrdd. a’r sector sero-net i adeiladu economi ffyniannus” ledled Cymru.

Mae cwmni Tata Steel yn bwriadu cau'r ddwy ffwrnais chwyth ym Mhort Talbot erbyn diwedd mis Medi. Bydd ffwrnais bwa trydan newydd gwerth £1.25bn, sy'n toddi dur sgrap, yn dechrau adeiladu ym Mhort Talbot yn haf 2025.

Mae disgwyl i bron i 2,800 o swyddi gael eu colli os aiff y cynlluniau yn eu blaenau - hanner gweithlu'r ffatri.

Bydd Luke Fletcher yn ymuno â Rhun ap Iorwerth heddiw ar lwybr yr ymgyrch yn Aberafan Maesteg, yr etholaeth lle mae gwaith Tata Steel wedi’i leoli.

Mae Plaid Cymru hefyd yn mynnu bod mwy o bwerau dros economi ac adnoddau Cymru – gan gynnwys datganoli gwerth £835m o Ystâd y Goron i Gymru, fel rhan o’i hymgyrch etholiadol.

Mae Plaid Cymru wedi dadlau dros gadw’r gallu i gynhyrchu dur cynradd yng Nghymru ac wedi gwrthwynebu’n chwyrn gynlluniau presennol Tata i gau ei ffwrneisi chwyth ym Mhort Talbot.

Mae Mr Fletcher wedi ymgyrchu ers tro i lywodraeth San Steffan wladoli gwaith dur Port Talbot. Os na fydd hyn yn bosibl, mae’r blaid yn credu y dylai Llywodraeth Cymru archwilio opsiynau ar gyfer prynu’r gwaith yn orfodol tra bod opsiynau ar gyfer y dyfodol ar gyfer cynhyrchu dur yn fwy gwyrdd – gan gynnwys drwy ddisodli glo â hydrogen gwyrdd – yn cael eu datblygu.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi ac Ynni, Luke Fletcher AS:

“Mae economi Cymru yn cael ei dal yn ôl gan bleidiau San Steffan. Ac eto ar ôl 14 mlynedd o lymder Torïaidd a 25 mlynedd o Lywodraeth Lafur Gymreig, nid yw Starmer yn cynnig y weledigaeth obeithiol y mae dirfawr ei hangen ar Gymru.

“O filoedd o swyddi medrus iawn sy’n talu’n dda sydd mewn perygl yn ne Cymru, i fethiant San Steffan i roi’r pwerau sydd eu hangen ar Gymru i fod yn gyfrifol am ein tynged economaidd ein hunain – rydyn ni’n gwybod nad yw hyn cystal ag y mae’n ei gael.

“Mae gan Blaid Cymru weledigaeth glir o ran diogelu’r swyddi hyn trwy drawsnewidiad cyfiawn, a cheisio pwerau dros ein hadnoddau naturiol i helpu Cymru i ddatgloi ei photensial gwyrdd.”

“Mae cymunedau ym Mhort Talbot a’r cyffiniau yn gwybod yn rhy well na neb nad oes gan Lafur na’r Torïaid gynllun i fywiogi ein heconomi. Nid yw’r naill blaid na’r llall na’u priod lywodraethau wedi dangos unrhyw gyfeiriad gwirioneddol o ran achub y miloedd o swyddi sydd mewn perygl yn sgil penderfyniadau Tata, nac unrhyw bolisïau ehangach i gefnogi pontio cyfiawn.

“Mae Bargen Newydd Werdd Gymreig Plaid Cymru yn nodi gweledigaeth gyffrous Plaid Cymru ar gyfer economi werdd Cymru. Nid yn unig yr ydym yn gosod cynlluniau i ddiogelu cymunedau yn ne Cymru rhag colli miloedd o swyddi yn y diwydiant dur, ond mae gennym uchelgais i greu gwaith gwerth chweil, ystyrlon a theg sy’n dod i’r amlwg yn y sector gwyrdd a sero-net i adeiladu economi ffyniannus.

“Ar 4 Gorffennaf mae gan bobol Cymru gyfle i ethol AS Plaid Cymru i frwydro dros eu rhan yn San Steffan ac i fynnu’r pwerau sydd eu hangen arnom i ddatgloi ein potensial fel gwlad."

 

If you want to support Plaid Cymru and Luke, please click here.


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Billy Jones
    published this page in News 2024-06-10 10:59:11 +0100

This starts with you

We can make Wales a safer, better place to live. Sign up today and show your support.

Campaigns